GDPR

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona
spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému
osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej
osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie
tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné
povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame
výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a
neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v
rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a
nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej
objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom a kuriérskej spoločnosti.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom osobných údajov je spoločnosť Skutoční, o.z., sídlom L. Novomeského 3, 04001
Košice, IČO: 50148664, Zapísaná v Ministerstve vnútra VVS/1-900/90-48049.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: weloveverysimple@gmail.com

SPRACOVANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Skutoční, o.z., spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom
internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a
spoločnosťou Skutoční, o.z., nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v
zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa
článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto
údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového
obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej
povinnosti spoločnosti Skutoční, o.z.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.
22 GDPR.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do
doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako
ďalší sprostredkovateľ
– Občianske združenie Skutoční, o.z., L. Novomeského 3, 04001 Košice, IČO: 50148664
ako majiteľ e-shopu
-spoločnosť INTER BB s.r.o., Nám Š. Moyzesa 30/2, 97401 Banská Bystrica, IČO 36048011 ako
správca e-shopu
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– na prístup k osobným údajom
– na opravu osobných údajov
– na obmedzenie spracovania osobných údajov
– na výmaz osobných údajov
– na prenositeľnosť osobných údajov
– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo
podať sťažnosť na dozorný úrad.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k
zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami
ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje
právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových
stránkach správcu.