PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

I.
Základné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
Názov: TANK s.r.o.
Sídlo: L.Novomeského 3, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50 482 416
DIČ: 212 034 90 55
kontaktné údaje:
email:weloveverysimple@gmail.com
telefón:+421 903 713 053
shop.weloveverysimple.eu
(ďalej len „predávajúci“)
1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi
predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len
„kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej
stránke dostupnej na internetovej adrese shop.weloveverysimple.sk (ďalej len
„internetový obchod“).
2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto
obchodných podmienok.
3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
II.
Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných
vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu.
Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich
poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže
byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú
zobrazované v internetovom obchode.
2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s
balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním
tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar
doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku
v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,
náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od
základnej sadzby.
2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
•prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v
internetovom obchode,
•vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob
platby a doručenia.
2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje,
ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím
na tlačidlo …. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za
správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov
v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s
týmito obchodnými podmienkami.
3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o
obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto
potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou
potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je
uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky
je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci
splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu
na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky
predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo
alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
IV.
Zákaznícky účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže
kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu
môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar
tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný
uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je
kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v
zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za
správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na
prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné
zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje
povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a
to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích
osôb.
V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy
môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
•Online platobnou kartou cez platobnú bránu Besteron
•dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru, spoplatnené 1€
• Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s
balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak,
rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
• V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov
príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
• V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený
okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
• Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
• Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického
výpadku potom najneskôr do 48 hodín
• Tovar je kupujúcemu doručený:
•na adresu určenú kupujúcim v objednávke
•prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú
uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V
prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky
kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto
spôsobom dopravy.
3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade,
že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady
spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným
spôsobom doručenia.
4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť
prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom
vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je
priložený k dodávanému tovaru.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť
za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho
okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar
prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového
obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak
predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od
kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie
od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s
ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci
podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia
dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
•okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej
zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
•okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom
kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
•okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar,
ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
•poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa
a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k
úplnému poskytnutiu služby,
•predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
•predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
•predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
•predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
•predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
•predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
•vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ
si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
•predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ
tento obal rozbalil,
•predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj
kníh nedodávaných v ochrannom obale,
•poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb
súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci
zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
•poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie
od zmluvy.
1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať
akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej
zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných
podmienok.
2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu
bezodkladne prijatie formulára.
3. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar
do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady
na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť
vrátený pre svoju povahu poštou.
4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne,
najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým
spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným
spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie
náklady.
5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci
ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške
zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo
preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a
neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku
kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil
výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho
prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od
oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane
nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým
spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
VII.
Práva z vadného plnenia
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä
predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
•má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti,
ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na
charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
•sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa
tovar rovnakého druhu bežne používa,
•tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak
bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
•je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
•tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
1. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom
trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť
právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch
mesiacov od prevzatia.
2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v
reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné
tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa
predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na
obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci
predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z
chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný
tovar užívať.
3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa
neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého
tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal
pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného
plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu,
alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
požadovať:
•výmenu za nový tovar,
•opravu tovaru,
•primeranú zľavu z kúpnej ceny,
•odstúpiť od zmluvy.
1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
•ak má tovar podstatnú vadu,
•ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
•pri väčšom počte chýb tovaru.
1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už
pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu
neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o
vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady
alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí
reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar
väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo
uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od
zmluvy.
4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si
zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak
kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si
svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri
nepodstatnom porušení zmluvy.
5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy
môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju
sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar
zľavnený.
8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci
je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo
uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci
požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane
potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutie reklamácie.
9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v
zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba
primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim
nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih
uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho
(uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci
vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto
právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po
uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
VIII.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v
týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu
korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v
objednávke.
IX.
Osobné údaje
1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi
tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme
iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej
adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento
postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba
podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým
spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom
oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3
rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany
osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu,
spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Prevádzkovateľom na účel uzavretia a
plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v
súvislosti s ňou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel poskytnutia
Služby, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných
žiadostí alebo sťažností Kupujúceho. Prevádzkovateľ ich teda spracúva najmä pri
vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru,
evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich web stránky
Prevádzkovateľa a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Viac informácii k
spracúvaniu osobných údajov získa Kupujúci v zásadách spracúvania osobných
údajov Prevádzkovateľa dostupných tu.
4. Prevádzkovateľ Kupujúceho informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať volaniami,
zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri
objednávke Tovaru na účel priameho marketingu vlastných podobných tovarov a
služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať
informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas
s volaním alebo so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Kupujúci
kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu
shop@rukahore.sk alebo jednoduchým odhlásením sa z odberu pri každom
doručení e- mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
5.
X.
Mimosúdne riešenie sporov
1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827
99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie
sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy
44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení
spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice
2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský
úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem
iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku .
XI.
Záverečné ustanovenie
1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný
prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v
zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a
ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať
alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích
osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho
určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu
činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať
či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové
vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 12/11/2023